Klauzula informacyjna

RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1, dalej: „RODO”) podajemy, co następuje:

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

I. Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra
(dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”)
ul. Studzienna 12/14
88-100 Inowrocław
tel. +48 736 240 937
mgora@kancelariainowroclaw.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Konkretne zasady, cele i podstawy przetwarzania Państwa danych zależą od tego, czy jesteście Państwo:

1) Osobą odwiedzającą stronę internetową Kancelarii lub kontaktującą się z Kancelarią:

Jeśli odwiedzają Państwo stronę internetową Kancelarii, wysyłają wiadomość e-mail lub SMS, albo kontaktujecie się z Kancelarią za pomocą połączenia telefonicznego, poniżej znajdziecie kilka informacji dotyczących naszej polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych:

II. Cele przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w jednym, kilku lub we wszystkich z następujących celów:
A. zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania naszej witryny internetowej oraz poczty elektronicznej,
B. umożliwienie i utrzymywanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej),
C. zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

III. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez Kancelarię, gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub strony trzeciej, ewentualnie obowiązek prawny ciążący na Kancelarii.

Proszę pamiętać o tym, że jeżeli jesteście Państwo Klientem albo Kontrahentem Kancelarii, względnie reprezentujecie jeszcze inną kategorię podmiotów, dane osobowe mogą być przetwarzane także w innych celach i na odrębnych podstawach, w tym opisanych poniżej lub w odrębnie udostępnionej Państwu klauzuli informacyjnej.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych:
Po pierwsze, we wskazanych wyżej celach i na wymienionych podstawach będziemy przetwarzać tzw. zwykłe dane. Najczęściej będą to dane, które sami Państwo ujawniliście w toku korespondencji lub rozmowy z Kancelarią, w szczególności mogą dotyczyć one podstawowych danych osobowych (imienia, nazwiska, firmy) lub kontaktowych (adresów, w tym elektronicznych, numeru telefonu), danych związanych z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym zawodem.

Szczegółowy rodzaj przetwarzanych przez nas danych zależy od zakresu i celu kontaktu, dlatego też Klientów, Kontrahentów oraz ich przedstawicieli prosimy o zapoznanie się z pozostałymi klauzulami informacyjnymi.

Przetwarzając Państwa dane osobowe zawsze stosujemy zasadę minimalizacji. Jeśli któraś kategoria danych lub określony rodzaj danych nie jest niezbędny dla osiągnięcia co najmniej jednego z wyżej podanych celów, wówczas Kancelaria nie będzie Państwa prosić o ujawnienie tych danych ani ich przetwarzać.

Po drugie, hostingodawca oferuje Kancelarii dostęp do statystyk dotyczących strony internetowej, które obejmują m. in. liczbę i rodzaj żądań, wizyty i odsłony, informacje o błędach i transferze, dane dotyczące przeglądarek i systemów operacyjnych użytkowników, metodę przekazywania parametrów, kody i protokół HTTP, strony polecające, a także mapę wizyt, w tym adres IP i kraj. Podobne informacje o zachowaniach użytkowników zapisywane są w logach serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu bezpiecznego i niezakłóconego administrowania stroną internetową Kancelarii. Nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnej osoby korzystającej ze strony. Z hostingiem naszej strony internetowej powiązana jest także obsługa poczty elektronicznej. W tym przypadku tworzone są logi pocztowe, do których Kancelaria nie ma jednak bezpośredniego dostępu. W normalnym toku czynności Kancelaria ma dostęp tylko do informacji wyświetlanych w nagłówku oraz treści wiadomości e-mail.

V. Źródło przetwarzanych danych:
Państwa dane osobowe najczęściej będą pochodzić bezpośrednio od Państwa lub Państwa pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników albo pośredników lub ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z rejestrów publicznych (np. CEIDG, GUS, KRS), ewentualnie z udostępnionych przez Państwa informacji handlowych i witryn internetowych.
W przypadku korzystania ze strony internetowej lub wysyłania wiadomości na skrzynkę e-mail Kancelarii, przetwarzane mogą być dane przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę internetową lub serwer pocztowy.

VI. Okres przetwarzania Państwa danych:
W przypadku czysto informacyjnego kontaktu z Kancelarią, Państwa dane osobowe będą przetwarzane czasowo, a więc tylko na potrzeby określonej korespondencji. W przypadku, gdy sprecyzowany jest cel kontaktu (np. zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej), mogą znaleźć zastosowanie inne zasady retencji, opisane w odrębnej klauzuli informacyjnej.
Według naszego hostingodawcy,  logi serwera przechowywane są przez okres 2 tygodni.

VII. Odbiorcy Państwa danych:
Stosownie do okoliczności, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być między innymi dostawcy usług IT, przede wszystkim hostingu, a także upoważnione sądy, organy administracji publicznej lub samorządu zawodowego. W zależności od celu kontaktu z Kancelarią, w grę wchodzić mogą także inni odbiorcy danych, w tym opisani w niżej udostępnionych klauzulach informacyjnych.

Administrator zasadniczo nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Może się jednak zdarzyć, że skorzysta z usług – zwłaszcza informatycznych – podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach przekazanie objęte będzie odpowiednim stopniem ochrony, uznanym decyzją Komisji Europejskiej (m. in. w ramach Privacy Shield Framework). W odniesieniu do tych danych mogą Państwo żądać kopii danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię, przysługuje Państwu:
A. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych,
B. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do pozyskiwania ich kopii (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 15 RODO),
C. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 16 RODO),
D. prawo żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 17 RODO),
E. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 18 RODO),
F. prawo żądania powiadomienia o odbiorcach w przypadku sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 19 RODO),
G. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, to jest prawo otrzymania od Administratora przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Kancelaria spełni to żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
H. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – między innymi w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym (sprzeciw wnosi się na zasadach szczegółowo opisanych w art. 21 RODO),
I. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadkach przewidzianych prawem unijnym lub krajowym, w zależności od okoliczności, powyższe uprawnienia mogą Państwu nie przysługiwać, zostać ograniczone lub Kancelaria może odmówić realizacji Państwa żądań, wypełniając jednocześnie stosowne obowiązki informacyjne. Odpowiedź na Państwa żądanie powinna zostać udzielone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, jednak termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące (maksymalnie do trzech miesięcy).

IX. Pozostałe informacje.
A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
B. W przypadku czysto informacyjnego kontaktu z Kancelarią, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

2) Użytkownikiem portalu Facebook lub osobą odwiedzającą profil społecznościowy Kancelarii:

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1, dalej: „RODO”) oraz poglądami przyjętymi w orzecznictwie europejskim, administratorem (współadministratorem) danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego „Facebook” jest nie tylko właściciel tego portalu (dla użytkowników europejskich będzie to spółka: Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, dalej jako: „Facebook Ireland Ltd.”), ale także administratorzy poszczególnych, firmowych fanepage’ów.

W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych:

  1. zarejestrowanych użytkowników portalu Facebook, którzy polubili, obserwują lub podejmują inną aktywność w ramach fanepage „Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra”,
  2. niezarejestrowanych użytkowników portalu Facebook, którzy odwiedzają profil lub podejmują aktywność w ramach fanpage „Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra”.

II. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy:
A. wymaga tego prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub strony trzeciej, w tym:
– w celu prawidłowego i bezpiecznego administrowania fanpagem Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook,
– w celu informowania o naszej działalności za pośrednictwem portalu Facebook,
– w celu budowania oraz utrzymania społeczności związanej z Kancelarią,
– w celu prowadzenia i utrzymania aktywności, a także komunikacji w ramach funkcji dostępnych na portalu Facebook;
– w celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
– w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą,
– w celach archiwizacyjnych, dowodowych, statystycznych i analitycznych,
B. wymaga tego obowiązek prawny ciążący na Kancelarii.
Państwa dane przetwarzane są także przez właściciela portalu Facebook, na podstawach i celach określonych w polityce prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy.

III. Rodzaj przetwarzanych danych:

W przypadku korzystania przez Państwa z portalu Facebook oraz odwiedzania fanpage’a Kancelarii, podejmowania różnych aktywności (takich jak: polubienia, obserwowanie, komentowanie, recenzowanie), mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, w tym na przykład:

  1. identyfikator (ID) użytkownika lub profilu,
  2. dane, które opublikowaliście Państwo na swoim profilu (np. imię i nazwisko, płeć, wizerunek),
  3. dane, które ujawniliście Państwo na naszym fanpage’u lub w trakcie komunikacji z Kancelarią,
  4. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” udostępnionej przez Facebook, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, jaki można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebook’u, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Uwaga! Państwa przeglądarka internetowa umożliwia zmianę sposobu obsługi plików cookies.
Więcej o plikach cookies na portalu Facebook: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.

IV. Źródło przetwarzanych danych:

Państwa dane otrzymujemy od właściciela portalu Facebook, jego partnerów lub za pośrednictwem Państwa profilu i aktywności na portalu społecznościowym.

V. Okres przetwarzania Państwa danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– przez czas określony w regulaminie i polityce prywatności portalu Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy),
– przez okres istnienia fanpage’a Kancelarii na portalu Facebook,
– do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, a także ustania interesu, w związku z którym dane były przetwarzane,
– do momentu usunięcia przez Państwa komentarza lub zrezygnowania z obserwowania/polubienia profilu Kancelarii – w zakresie tej aktywności,
– dane analityczne zbierane za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” dostępne są w serwisie Facebook przez okres 2 lat.

VII. Odbiorcy Państwa danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz jego partnerom, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy,
– podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie usług IT),
– podmiotom i organom, którymi jesteśmy zobowiązani przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów.

Administrator zasadniczo nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże z zastrzeżeniem globalnego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, mogą one być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów z wykorzystaniem stosowanych przez Facebook typowych klauzul umownych, zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:

W związku z bezpośrednim przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię, przysługuje Państwu:
A. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
B. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do pozyskiwania ich kopii (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 15 RODO),
C. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 16 RODO),
D. prawo żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 17 RODO),
E. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 18 RODO),
F. prawo żądania powiadomienia o odbiorcach w przypadku sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 19 RODO),
G. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 20 RODO),
H. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – między innymi w przypadkach, kiedy Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ewentualnie w interesie publicznym (sprzeciw wnosi się na zasadach szczegółowo opisanych w art. 21 RODO),
I. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odpowiedzialność Facebook Ireland Ltd.

Znaczną część Państwa uprawnień związanych z funkcjonowaniem portalu Facebook możecie Państwo wykonać wyłącznie wobec właściciela tego serwisu, na zasadach opisanych w polityce prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy.
Facebook Ireland Ltd. zobowiązał się przejąć wobec użytkowników podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie związanych z tym obowiązków, co dotyczy między innymi uprawnień opisanych w art. 12 i 13 RODO, art. 15 do 22 RODO oraz art. 32 do 34 RODO. W tym zakresie głównym organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych jest irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych.

Więcej na temat przetwarzania danych w zakresie statystyk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

IX. Pozostałe informacje.

A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i zasadniczo nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Możemy jednak dodawać ograniczenia odnoszące się do odbiorców naszej strony i publikowanych przez nas treści w ramach ustawień udostępnionych przez Facebook (dotyczy przede wszystkim wieku i kraju).
B. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności i interakcji w ramach portalu społecznościowego Facebook. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może wynikać z obowiązku ustawowego (np. w przypadku nadużyć).
C. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także na odrębnych zasadach, podstawach i w innych celach. Przede wszystkim Klientów i Kontrahentów Kancelarii prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, udostępnionymi pod adresem: https://kancelariainowroclaw.pl/RODO/.

3) Klientem (osobą, na rzecz której Kancelaria ma świadczyć pomoc prawną) lub jego przedstawicielem:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra, między innymi, przetwarza dane osobowe:

1. Klientów Kancelarii
2. osób reprezentujących Klientów (przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, członków organów, pracowników, współpracowników, pośredników, osób kontaktowych etc.).

II. Cele przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w jednym, kilku lub we wszystkich z następujących celów:
A. zawarcie i wykonywanie umów o świadczenie usług prawniczych,
B. dokonanie albo przyjęcie zapłaty, względnie innego świadczenia,
C. zapewnienie Państwu skutecznej pomocy prawnej,
D. wystawienie lub przyjęcie rachunku albo faktury,
E. spełnienie wymagań wynikających z przepisów:
⦁ dotyczących rachunkowości i podatkowych,
⦁ związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
⦁ odnoszących się do raportowania schematów podatkowych,
F. zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
G. dokumentacja czynności faktycznych i prawnych oraz archiwizacja dokumentów i statystyka,
H. ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń,
I. zapobieganie naruszeniom zasady etyki zawodowej oraz na potrzeby ewentualnych postępowań dyscyplinarnych,
J. utrzymywanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej).

III. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez Kancelarię, gdy:
A. przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
B. wymaga tego obowiązek prawny ciążący na Kancelarii, a zwłaszcza:
⦁ jeśli wymagają tego przepisy regulujące wykonywanie zawodu radcy prawnego lub określonej procedury prawnej,
⦁ gdy zaistnieje konieczność wystawienia lub przyjęcia rachunku albo faktury oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkowych,
⦁ w razie reprezentowania Państwa w charakterze pełnomocnika albo obrońcy z urzędu lub kuratora wyznaczonego przez odpowiedni organ albo sąd,
⦁ w przypadkach przewidzianych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także dotyczących raportowania schematów podatkowych,
C. wymaga tego prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub strony trzeciej. Chodzi tu o:
⦁ zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
⦁ cele archiwizacyjne, dowodowe i statystyczne,
⦁ przetwarzanie w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
⦁ kwestie związane z etyką zawodową i odpowiedzialnością dyscyplinarną,
⦁ realizację praw osób, których dane dotyczą,
⦁ umożliwienie kontaktu pomiędzy Kancelarią i Klientami oraz innymi osobami.
D. jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a przede wszystkim umożliwia:
⦁ nagły kontakt pomiędzy Kancelarią i Klientami oraz innymi osobami,
⦁ informowanie Klientów o stanie ich spraw oraz sposobie realizacji roszczeń,
⦁ podawanie Państwa prawidłowych danych w postępowaniach sądowych i pozasądowych oraz w kontaktach z Państwa kontrahentami i przeciwnikami procesowymi.
E. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (wynika to z wykonywania przez radcę prawnego zawodu zaufania publicznego, w tym zadań związanych z obroną i zastępstwem procesowym z urzędu oraz reprezentowaniem osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu).

W przypadku szczególnych kategorii danych, będą one przetwarzane, jeśli
A. jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (przede wszystkim chodzi tu o przetwarzanie danych osób chorych, małoletnich, ubezwłasnowolnionych, nieobecnych albo których miejsce pobytu jest nieznane),
B. odnosi się do danych osobowych w oczywisty sposób upubliczniony przez osobę, której dane dotyczą,
C. jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
D. jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa unijnego lub krajowego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych:
We wskazanych wyżej celach i na wymienionych podstawach będziemy przetwarzać trzy kategorie danych:
1. zwykłe dane,
2. szczególne kategorie danych osobowych,
3. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa.

Ad. 1. Dane zwykłe mogą dotyczyć w szczególności:
⦁ imienia i nazwiska, nazwy (firmy),
⦁ numerów PESEL, NIP, REGON lub podobnych,
⦁ płci, daty i miejsca urodzenia, wieku, stanu cywilnego, obywatelstwa,
⦁ imion rodziców,
⦁ serii i numerów dokumentów, którymi się Państwo legitymujecie,
⦁ danych kontaktowych (adresów: zameldowania, zamieszkania, pobytu, siedziby lub korespondencyjnych, adresów elektronicznych, w tym e-mail, numerów telefonów itp.)
⦁ adresu IP lub podobnych (w przypadku komunikacji elektronicznej),
⦁ stanowiska służbowego, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wykształcenia,
⦁ numeru rachunku bankowego lub podobnego,
⦁ sytuacji majątkowej i finansowej
⦁ działalności gospodarczej i zawodowej,
⦁ sygnatury akt i innych informacji dotyczących toczącego się postępowania,
⦁ informacji dostępnych publicznie, w tym w publicznych rejestrach,
⦁ informacji, których ujawnienie w odpowiednim postępowaniu uregulowanym ustawą jest konieczne dla zachowania wymogów formalnych,
⦁ informacji, które sami ujawniliście Państwo w kierowanej do nas korespondencji, ofertach, formularzach umowy itp., a które są konieczne do zrealizowania jednego z wyżej wymienionych celów.

Kancelaria będzie przetwarzać dane zwykłe zarówno Klientów Kancelarii (osób, które uzyskują pomoc prawną lub na rzecz których świadczone są usługi prawnicze), jak też osób reprezentujących Klienta lub pośredniczących w kontaktach z Klientem.

Ad. 2 Szczególne kategorie danych osobowych mogą ujawniać:
⦁ pochodzenie rasowe lub etniczne,
⦁ poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe,
⦁ przynależność do związków zawodowych,
⦁ dane genetyczne, biometryczne, stan zdrowia, seksualność lub orientację seksualną.

Zasadniczo Kancelaria przetwarzać będzie wrażliwe dane osobowe tylko tych osób, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna lub których dotyczą interesy albo postępowania, będące przedmiotem świadczonej pomocy prawnej. Nastąpi to wyłącznie wówczas, kiedy będzie to konieczne i uzasadnione jednym z wyżej wskazanych celów oraz podstaw przetwarzania.

Ad. 3. Ze względu na charakter działalności Kancelarii, przetwarzane będą również dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa. Powszechnie uznaje się, że dane te są przetwarzane przez radców prawnych pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości oraz władz samorządu zawodowego.

Przetwarzając Państwa dane osobowe zawsze stosujemy zasadę minimalizacji. Jeśli któraś kategoria danych lub określony rodzaj danych nie jest niezbędny dla osiągnięcia co najmniej jednego z wyżej podanych celów, wówczas Kancelaria nie będzie Państwa prosić o ujawnienie tych danych ani ich przetwarzać.

V. Źródło przetwarzanych danych:
Jeżeli przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od Państwa, to mogły zostać pozyskane od Państwa pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników albo pośredników lub ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z rejestrów publicznych (np. CEIDG, KRS, GUS, KRK, ksiąg wieczystych), ewentualnie z udostępnionych przez Państwa informacji handlowych i witryn internetowych. Źródłem tych danych mogą być także właściwie organy i sądy, a także akta prowadzone na potrzeby lub w ramach odpowiednich postępowań sądowych i pozasądowych. W niektórych przypadkach Kancelaria zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie do źródła danych.

VI. Okres przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe, pozostające w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, będą przetwarzane przez okres 10 lat liczony od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Regułę tę odpowiednio stosuje się do retencji danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania zawodu, lecz w sprawach niezwiązanych z biegiem postępowania sądowego lub pozasądowego.

VII. Odbiorcy Państwa danych:
Stosownie do okoliczności, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
A. podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii (np. dostawcy usług IT, biura rachunkowo-księgowe), które mogą korzystać z usług tzw. subprocesorów,
B. operatorzy pocztowi, doręczyciele i inne podmioty świadczące usługi przewozowe,
C. instytucje finansowe (np. banki, SKOK, ubezpieczyciele) i podmioty pośredniczące w płatnościach,
D. podmioty pośredniczące w wykonaniu usług pomiędzy Państwem a Kancelarią,
E. nabywcy wierzytelności Kancelarii, biura informacji gospodarczej, windykatorzy,
F. upoważnione sądy, organy administracji publicznej lub samorządu zawodowego,
G. komornicy sądowi, notariusze,
H. specjaliści i biegli,
I. współpracujący z Kancelarią prawnicy, w tym dalsi zastępcy procesowi,
J. Państwa kontrahenci i przeciwnicy procesowi.
K. podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentacji.

Administrator zasadniczo nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Może się jednak zdarzyć, że skorzysta z usług – zwłaszcza informatycznych – podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach przekazanie objęte będzie odpowiednim stopniem ochrony, uznanym decyzją Komisji Europejskiej (m. in. w ramach Privacy Shield Framework). W odniesieniu do tych danych mogą Państwo żądać kopii danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię, przysługuje Państwu:
A. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych,
B. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do pozyskiwania ich kopii (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 15 RODO),
C. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 16 RODO),
D. prawo żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 17 RODO),
E. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 18 RODO),
F. prawo żądania powiadomienia o odbiorcach w przypadku sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 19 RODO),
G. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, to jest prawo otrzymania od Administratora przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Kancelaria spełni to żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
H. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – między innymi w przypadkach, kiedy Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub stron trzeciej, ewentualnie w interesie publicznym (sprzeciw wnosi się na zasadach szczegółowo opisanych w art. 21 RODO),
I. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Zaznaczyć należy, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ustaje, w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach przewidzianych prawem unijnym lub krajowym, w zależności od okoliczności, powyższe uprawnienia mogą Państwu nie przysługiwać, zostać ograniczone lub Kancelaria może odmówić realizacji Państwa żądań, wypełniając jednocześnie stosowne obowiązki informacyjne. Odpowiedź na Państwa żądanie powinna zostać udzielone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, jednak termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące (maksymalnie do trzech miesięcy).

Ograniczenie Państwa uprawnień może wynikać z obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej lub nakazu unikania konfliktu interesów. W szczególności, prawo dostępu do danych osobowych, w tym do pozyskiwania ich kopii, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania powiadomienia o odbiorcach w przypadku sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej. Prawa do wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się.

IX. Pozostałe informacje.
A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
B. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu zawarcia albo wykonania umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie przez Państwa danych może wynikać z obowiązku ustawowego, co dotyczy głównie: przepisów podatkowych, regulujących zasady rachunkowości, odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, raportowania schematów podatkowych.

4) Kontrahentem (współpracownikiem albo dostawcą towarów i usług Kancelarii) lub jego przedstawicielem:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra, między innymi, przetwarza dane osobowe:

1) dostawców towarów i usług,
2) współpracowników,
3) osób reprezentujących Kontrahentów (członków organów, pełnomocników, przedstawicieli, pracowników, współpracowników, pośredników, osób kontaktowych etc.).

II. Cele przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w jednym, kilku lub we wszystkich z następujących celów:
A. zawarcie i wykonywanie umów,
B. dokonanie albo przyjęcie zapłaty, względnie innego świadczenia,
C. wystawienie lub przyjęcie rachunku albo faktury,
D. spełnienie wymagań wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkowych,
E. dokumentacja czynności faktycznych i prawnych oraz archiwizacja dokumentów i statystyka,
F. utrzymywania kontaktu oraz prowadzenie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej),
G. zapewnienie bieżącego funkcjonowania Kancelarii oraz zaopatrzenia jej w odpowiednie towary i usługi.

III. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez Kancelarię, gdy:
A. przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
B. wymaga tego obowiązek prawny ciążący na Kancelarii (zwłaszcza w przypadkach określonych w pkt II C i D),
C. wymaga tego prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub strony trzeciej (chodzi tu o zapobieganie oszustwom i nadużyciom; cele archiwizacyjne, dowodowe i statystyczne; przetwarzanie w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; umożliwienie kontaktu pomiędzy Kancelarią i kontrahentami; zapewnienie bieżącego funkcjonowania Kancelarii i zaopatrzenia jej w odpowiednie towary i usługi).

IV. Rodzaj przetwarzanych danych:
We wskazanych wyżej celach i na wymienionych podstawach będziemy przetwarzać tzw. zwykłe dane. W szczególności, mogą dotyczyć one Państwa:
⦁ imienia i nazwiska, nazwy (firmy),
⦁ numerów PESEL, NIP, REGON lub podobnych,
⦁ serii i numerów dokumentów, którymi się Państwo legitymujecie,
⦁ danych kontaktowych (adresów: zameldowania, zamieszkania, pobytu, siedziby lub korespondencyjnych, adresów elektronicznych, w tym e-mail, numerów telefonów itp.)
⦁ adresu IP lub podobnych (w przypadku komunikacji elektronicznej),
⦁ tytułu zawodowego, stanowiska służbowego lub specjalizacji,
⦁ numeru rachunku bankowego lub podobnego,
⦁ danych dostępnych publicznie, w tym w publicznych rejestrach,
⦁ danych, które sami ujawniliście Państwo w kierowanej do nas korespondencji, ofertach, formularzach umowy itp., o ile dane te nie mają wrażliwego charakteru.
Przetwarzając Państwa dane osobowe zawsze stosujemy zasadę minimalizacji. Jeśli któraś kategoria danych lub określony rodzaj danych nie jest niezbędny dla osiągnięcia co najmniej jednego z wyżej podanych celów, wówczas Kancelaria nie będzie Państwa prosić o ujawnienie tych danych ani ich przetwarzać.

V. Źródło przetwarzanych danych:
Jeżeli przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od Państwa, to mogły zostać pozyskane od Państwa pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników albo pośredników lub ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z rejestrów publicznych (np. CEIDG, GUS, KRS), ewentualnie z udostępnionych przez Państwa informacji handlowych i witryn internetowych.

VI. Okres przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:
A. czas wykonywania umowy, niezbędny dla przeprowadzenia transakcji lub świadczenia usługi,
B. po upływie okresu wskazanego powyżej, także przez czas przewidziany w przepisach prawa dla przedawnienia roszczeń publicznoprawnych (zwłaszcza podatkowych) i prywatnoprawnych, związanych z zawartą umową lub przeprowadzaną transakcją,
C. okres dłuższy niż wskazane powyżej, w wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim gdy wymaga tego przepis szczególny prawa międzynarodowego, unijnego lub krajowego albo w sytuacji, gdy toczyć się będzie postępowanie sądowe lub pozasądowe odnoszące się do okoliczności, w związku z którymi przetwarzano Państwa dane osobowe.

VII. Odbiorcy Państwa danych:
Stosownie do okoliczności, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
A. podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii (np. dostawcy usług IT, w tym hostingu, biura rachunkowo-księgowe), które mogą korzystać z usług tzw. subprocesorów,
B. operatorzy pocztowi, doręczyciele i inne podmioty świadczące usługi przewozowe,
C. instytucje finansowe (np. banki, SKOK, ubezpieczyciele) i podmioty pośredniczące w płatnościach,
D. podmioty pośredniczące w wykonaniu usług pomiędzy Państwem a Kancelarią,
E. nabywcy wierzytelności Kancelarii, biura informacji gospodarczej, windykatorzy,
F. upoważnione sądy, organy administracji publicznej lub samorządu zawodowego,
G. podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentacji.

Administrator zasadniczo nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Może się jednak zdarzyć, że skorzysta z usług – zwłaszcza informatycznych – podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach przekazanie objęte będzie odpowiednim stopniem ochrony, uznanym decyzją Komisji Europejskiej (m. in. w ramach Privacy Shield Framework). W odniesieniu do tych danych mogą Państwo żądać kopii danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię, przysługuje Państwu:
A. prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych,
B. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do pozyskiwania ich kopii (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 15 RODO),
C. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 16 RODO),
D. prawo żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 17 RODO),
E. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 18 RODO),
F. prawo żądania powiadomienia o odbiorcach w przypadku sprostosowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach szczegółowo opisanych w art. 19 RODO),
G. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, to jest prawo otrzymania od Administratora przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Kancelaria spełni to żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
H. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – między innymi w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym (sprzeciw wnosi się na zasadach szczegółowo opisanych w art. 21 RODO),
I. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadkach przewidzianych prawem unijnym lub krajowym, w zależności od okoliczności, powyższe uprawnienia mogą Państwu nie przysługiwać, zostać ograniczone lub Kancelaria może odmówić realizacji Państwa żądań, wypełniając jednocześnie stosowne obowiązki informacyjne. Odpowiedź na Państwa żądanie powinna zostać udzielone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, jednak termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące (maksymalnie do trzech miesięcy).

IX. Pozostałe informacje.
A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
B. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu zawarcia albo wykonania umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Ze względu na konieczność dokumentowania przeprowadzonych transakcji, podanie przez Państwa danych może wynikać z obowiązku ustawowego, co dotyczy głównie przepisów podatkowych i regulujących zasady rachunkowości.

 

Proszę pamiętać o tym, że w określonych przypadkach mogą znaleźć zastosowanie informacje opisane we więcej niż jednej z powyższych kategorii.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Góra
(więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych)